Natężenie pola elektorstatycznego


Symbol: E

Natężenie pola = siła działająca na ładunek próbny / wartość ładunku próbnego

Wzory

`E = F /q` - podstawowy
`E = k Q/r^2` - wyprowadzony przy pomocy prawa Coulomba, dla pola centralnego


Pokaż wyprowadzenie wzoru przy pomocy prawa Coulomba


Wzór na siłę wynikający z prawa Coulomba: `F = k * (Qq)/r^2`
gdzie:
k to stała proporcjonalności: `k = 9*10^9``[N*m^2/C^2]`
Q to wartość jednego z dwóch ładunków
q to wartość ładunku próbnego
r to odległość między ładunkami


Podstawiając we wzorze: `E = F /q` siłę otrzymujemy:

`{(E = F /q),(F = k * (Qq)/r^2):}`

`E = k * (Qq)/(r^2q)`

skracamy ładunek próbny i otrzymujemy wzór:

`E = k Q/r^2`


Natężenie pola = k * wartość ładunku wytwarzającego pole / odległość od ładunku`^2`

Rozkład natężenia dobrze widać na poniższych ilustracjach, gdzie natężenie pola dla różnych odległości od ładunku oznaczono słabnącymi kolorami.

Pole przedstawione poniżej to pole centralne
Istnieje też inny rodzaj pola - pole jednorodne. Wytwarzane jest ono nie przez pojedynczy ładunek ale przez naładowane różnoimiennie płytki.