Tablica wzorów - egzamin maturalny 2016 - str. 2

strona: 1 2

Termodynamika - wzory z karty maturalnej

gęstość
`rho = m/F`

ciśnienie
`p = F/S`

zmiana ciśnienia hydrostatycznego
`Delta p = rho q Delta h`

I zasada termodynamiki
`Delta U = Q + W`

praca siły parcia
`W = -p Delta V`

ciepło właściwe
`c_w = Q / (m Delta T)`

ciepło molowe
`C = Q / (n Delta T)`

ciepło przemiany fazowej
`Q = mL`

Średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek
`E_(śr)=3/2 k_B T`

równanie stanu gazu doskonałego (Clapeyrona)
`pV = nRT`

ciepła molowe gazu doskonałego
`C_p = C_V + R`

sprawność silnika cieplnego
`eta = W / Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1`

Termodynamika - wzory, których nie ma na karcie maturalnej

alternatywny wzór na ciepło przemiany fazowej
`Q = mr`


Hydrostatyka - wzory. których nie ma na karcie maturalnej

siła parcia
`F = pS`

siłą wyporu
` F_(wyp) = rho q V`


Elektrostatyka - wzory z karty maturalnej

prawo Coulomba
`F=k (q_1 q_2)/r^2`
`k=1/(4 pi epsilon_0)`

natężenie pola
`vec E = (vec F)/q`

napięcie
`U=W/q`

pole jednorodne
`U=E d`

energia kondensatora
`W=1/2 Q U = 1/2 C U^2`

pojemność (pojemność kondensatora płaskiego)
`C = Q/U`
`C = epsilon_0 epsilon_r S/d`


Pole magnetyczne - wzory z karty maturalnej

siła Lorentza
`F = q * v * B *sin(vec v, vec B)`

siła elektrodynamiczna
`F = I * l * B *sin(vec I, vec B)`

pole przewodnika prostoliniowego
`B = (mu_0 mu_r I)/(2 pi r)`

pole pętli (w jej środku)
`B = (mu_0 mu_r I)/(2 r)`

pole długiego solenoidu
`B = mu_0 mu_r (n cdot I)/(l)`

strumień pola magnetycznego
`phi = B cdot S cos(vec B, vec S)`

SEM indukcji
`E = - (Delta phi)/(Delta t)`

SEM samoindukcji
`E = - L (Delta I)/(Delta t)`

SEM prądnicy
`E = n cdot B cdot S cdot omega cdot sin(omega t)`

wartości skuteczne prądu przemiennego
`U_(sk) = U_(max)/sqrt(2)`
`I_(sk) = I_(max)/sqrt(2)`

transformator
`U_1/U_2 =n_1/n_2 = I_2/I_1`


Prąd elektryczny - wzory z karty maturalnej

natężenie prądu
`I = (Delta Q)/(Delta t)`

opór przewodnika
`R=rho l/s`

prawo Ohma
`I = U/R`

prawo Ohma dla obwodu
`I = E/(R_Z + R_W)`

łączenie oporników szeregowe
`R_Z = sum_(i=1)^n R_i`

łączenie oporników równoległe
`1/R_Z = sum_(i=1)^n 1/R_i`


Stałe fizyczne - wzory z karty maturalnej

Przyspieszenie ziemskie
`g ~~ 9,81 m/(s^2) ~~ 10 \text{m}/(\text{s}^2)`

Masa Ziemi
`M_z ~~ 5,98 * 10^(24) \text{kg}`

Średni promień Ziemi
`Rz ~~ 6370 \text{ km}`

Stała grawitacji
`G ~~ 6,67 * 10^(-11) (\text{N}*\text{m}^2)/(\text{kg}^2)`

Liczba Avogadro
`N_a ~~ 6,02 * 10^23 1/(\text{mol})`

Objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych
t = 0 Co oraz p = 1013,25 hPa
`V ~~22,41 (\text{dm}^3)/\text{mol}`

Uniwersalna stała gazowa
`R ~~ 8,31 J / (\text{mol} * \text{K})`

Stała Boltzmana
`k_B = 1,38 * 10^(-23) \text{J}/\text{K}`

Przenikalność elektryczna próżni
`epsilon_0 ~~ 8,85 * 10^(-12) (\text{C}^2)/(\text{N} * \text{m}^2)`

Stała elektryczna
`k = 1/(4 pi epsilon_0) ~~ 8,99 * 10^9 (\text{N} * \text{m}^2)/(\text{C}^2)`

Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna)
`u_0 = 4 pi * 10^(-7) \text{N} / (\text{A}^2)`

Prędkość światła w próżni
`c ~~ 3,00 * 10^8 \text{m}/\text{s}`

Stała Plancka
`h~~6,63 * 10^(-34) \text{J s}`

Ładunek elektronu
`e ~~ 1,60 * 10^(-19) \text{C}`

Masa spoczynkowa elektronu
`m_e ~~ 9,11 * 10^(-31) \text{kg}`

Masa spoczynkowa protonu
`m_p ~~ 1,67 * 10^(-27) \text{kg}`

Masa spoczynkowa neutronu
`m_n ~~ 1,68 * 10^(-27) \text{kg}`

Jednostka masy atomowej
`u ~~ 1,66 * 10^(-27) \text{kg}`

Stała Hubble’a
`H ~~ 75 \text{km}/(\text{s} cdot \text{Mpc})`

Parsek
`1 \text{pc} ~~ 3,09 cdot 10^(16) \text{m}`

Angstrem
`1 Å = 10^{-10} \text{m}`

strona: 1 2